Koronás CukorOvi Nyereményakció
2017. szeptember 04. – november 10.
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLY és ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A Magyar Cukor Zrt. (székhelye: 7400 Kaposvár, Pécsi u. 10-14.), a továbbiakban „Szervező” megbízásából, az A4C Marketing Kft. (székhelye: 1092 Budapest Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Megbízott” ajándéksorsolásos nyereményjátékot szervez, a továbbiakban „Játék”, a magyarországi kiskereskedelmi egységek vásárlói számára.

1. A Játékban való részvétel feltételei:
A sorsoláson bármely magyarországi, kereskedelmi egységben vásárolt, bármely Koronás Cukor termék csomagolásának előoldaláról egyben kivágott logóval és terméknévvel, - a továbbiakban „Logó+Terméknév”- lehet részt venni. A Játékban való részvétel a hivatalos játékszabály automatikus elfogadását jelenti.

2. A Játékban kizárólag az a vásárló vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel, a továbbiakban „Játékos”:
a) magyar állampolgár, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy; és
b) a megvásárolt Koronás Cukor termék csomagolásán található Logó+Terméknevet kivágja, borítékba helyezi, a borítékra olvasható és azonosítható módon ráírja nevét és címét, a borítékot megcímzi, és postai úton Koronás CukorOvi jeligével elküldi a 1461 Budapest 94, Pf. 50. címre, a továbbiakban „Postafiók”, mindezek együttesen a továbbiakban „Pályázat”.

Amennyiben a Játékos a borítékban feltünteti egy magyarországi óvoda nevét, címét, növeli a megadott óvoda esélyét az 5.c.2. pontban részletezett nyeremények megnyerésére.

A Játékban csak természetes személyek vehetnek részt, azaz Óvoda nevében nem lehet érvényes Pályázatot beküldeni.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

3. A Játékban a következő termékek vesznek részt:(jelen felsorolás a teljesség igényével készült, tartalmazza az összes Koronás Cukor terméket)

Koronás Aranybarna Cukor 500 g, Koronás Aranybarna Kockacukor 500 g, Koronás Befőzőcukor 2:1 0,5 kg, Koronás Befőzőcukor 3:1 0,5 kg, Koronás Bio Kristálycukor 500 g, Koronás Hókristály Kockacukor 500 g, Koronás Jégcukor 250 g, Koronás Kandiscukor 500 g, Koronás Kristálycukor 1 kg, Koronás Nád Kockacukor 500 g, Koronás Nád Kristálycukor 500 g, Koronás Porcukor 500 g, Koronás Finomszemcséjű Kristálycukor 1 kg,

A Játékban a gyűjtőcsomagolások és az ezekről kivágott Logó+Terméknevek nem vesznek részt.

4. A Játék időtartama: 2017. szeptember 04. – november 10.
Az ezen időtartam előtti vagy utáni időpontban beérkezett Pályázatokat érvénytelennek tekintjük.

5. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók
5.a) Érvényes Pályázat:
a) a Pályázat tartalmaz bármely magyarországi kiskereskedelmi egységben vásárolt, bármely Koronás Cukor termék (ld. 3. pont) csomagolásáról kivágott Logó+Terméknevet, és
b) a Pályázaton egyértelműen azonosítható módon szerepel a Játékos neve és címe; és
c) a Pályázat a határidőn belül (ld. 4. pont) megérkezik a Postafiókra.

A Megbízott ellenőrzi a Postafiókra határidőn belül beérkezett, és a Posta által számára átadott Pályázatokat. Az érvénytelen Pályázatokat külön gyűjti és tárolja, melyek nem vesznek részt a sorsolásokon. A Magyar Posta - szabályzata alapján - nem fogad a Postafiókra dobozokat, csomagokat, kizárólag borítékokat vesz át.

A Játékban ugyanazon Játékos több Pályázattal is részt vehet, minden érvényes Pályázat növeli a Játékos esélyét a díjak sorsolásánál.

Megbízott vizsgálja továbbá azt, hogy a Játékos megadott-e egy magyarországi óvodát (névvel, címmel), s ezt felvezeti az erre a célra szolgáló nyilvántartásába.

Amennyiben adott borítékban több db - a 3. pontban található termékek csomagolásából levágott - Logó+Terméknév található, úgy a Pályázatok érvényesek, és minden 1 db Logó+Terméknév 1 db nyerési esélyt, illetve 1 db szavazatot jelent a megadott óvodára. Azaz minden érvényes Logó+Terméknév a sorsolásban 1 nyerési esélyt, illetve óvoda megjelölése esetén 1 szavazatot jelent.

Gyűjtőcsomagoláson található Logó+Terméknév nem vesz részt a Játékban. Ezen Logó+Terméknevet tartalmazó Pályázatok érvénytelenek.

5.b.) Sorsolás
Megbízott a Pályázat érvényességének ellenőrzését követően a Pályázat adatait számítógépes adatbázisba viszi fel.

Minden Érvényes Pályázat részt vesz a sorsoláson.

Adott Játékos és adott háztartás több Pályázatot is beküldhet, de egy Játékos és egy háztartás is csak egy nyereményt nyerhet.

Megbízott a Játékban résztvevő Érvényes Pályázatok között a sorsolást irodájában, a 1092 Budapest, Bakáts tér 2. alatt (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), közjegyző jelenlétében, a véletlenszerűség elvének eleget tévő gépi húzással, nyilvánosan bonyolítja le.

A sorsolás ideje: 2017. november 23. 14:00.

5.c) Nyeremények
5.c.1., Beküldők nyereményei A sorsolás alkalmával az Érvényes Pályázatok beküldői között, a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra, továbbiakban „Kisorsolt Nyeremény”:

Fődíj: 1 db 100.000,-Ft értékű Fairplaytrade vásárlási utalvány.

Különdíj: 30 db egyenként 20.000,-Ft értékű Fairplaytrade vásárlási utalvány.

További nyeremények: 15 db Koronás Cukor ajándékcsomag (kb. 10.000 Ft értékben).
Tartalma: 1 db Koronás Cukor süteményes doboz, 1 db cukorrépa pendrive, 1 db Koronás Aranybarna kockacukor, 1 db Koronás Aranybarna Cukor, 1 db Koronás Kötény.

Mind a fődíj, mind a további nyeremények sorsolásán a Játékosok az általuk küldött Érvényes Pályázatok számának megfelelő nyerési eséllyel vesznek részt.

Az vásárlási utalványok a Fair Play Trade Kft. webáruházában vásárolhatók le 2017. december 31-ig: www.fairplaytrade.hu.

5.c.2., Óvodák nyereményei A sorsolás alkalmával az Érvényes Pályázatok beküldői által megjelölt óvodák között, ezen belül:

 1. , a legalább 100 szavazatot kapott óvodák között kisorsolásra kerül:
  a Koronás CukorOvi fődíj, 1 db 1.000.000,-Ft értékű Fairplaytrade vásárlási utalvány
  (a legalább 100 szavazatot kapó óvodák egyenlő eséllyel vesznek részt a sorsoláson);

 2. , továbbá, a Játékosok által legalább egy szavazatot kapott óvodák között, kisorsolásra kerül
  - 2 db óvoda, amelyek egyenként 1 db 250.000 Ft értékű Fairplaytrade vásárlási utalványt nyernek és
  - 15 db óvoda, amelyek egyenként 1 db 100.000 Ft értékű Fairplaytrade vásárlási utalványt nyernek
  (a sorsoláson legalább 1 szavazatot kapó óvodák egyenlő eséllyel vesznek részt)

Az vásárlási utalványok a Fair Play Trade Kft. webáruházában vásárolhatók le 2017. december 31-ig: www.fairplaytrade.hu.

5.d) Tartalék nyertesek A beküldők nyereményeire vonatkozóan, nyereménykategóriánként 5, 30 és 15 db, míg az óvodák nyereményeire, nyereménykategóriánként 3, 3 és 10 db tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében jogosultak a kizárt Játékos, vagy óvoda helyébe lépni.

A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes nem felel meg az 1. és a 2. pont szerinti követelményeknek, vagy ha adatai nem ellenőrizhetőek, nem valósak, vagy tévesek, és ezért a Játékból ki kell zárni.

5.e) A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra át nem válthatók és másra át nem ruházhatók.

5.f) Nyeremények átvételével kapcsolatos szabályok:

A Kisorsolt Nyereményeket a Szervező postai úton adja át.

A Kisorsolt Nyeremények a kisorsolásukat követő 90 napon belül kerülnek átadásra, amennyiben e határidőben adott nyertes nyereményét nem venné át, úgy, nyereményének értékét a Szervező a vonatkozó jogszabályokban előírt módon játékadó címén az állami költségvetésbe fizeti be.

A kézbesítések során a Magyar Posta tevékenysége miatt esetlegesen bekövetkező kárért a Szervező és Megbízott nem vállal felelősséget.

A Játékos téves, vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt, és Megbízottat felelősség nem terheli.

A nyertesek és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve Megbízottal, vagy a megbízásából eljáró vállalkozással annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb az értesítés kétszeri kiküldése után, de legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Kisorsolt Nyeremény átvételével összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások (pl. nyeremény felhasználásának helyszínére történő utazási költség, stb.) a Játékost terhelik.

A Kisorsolt Nyeremények kézbesítésének késedelméért a Szervező, a Megbízott, és a Szervező további megbízottai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak, a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytatnak.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

6. A Játékkal kapcsolatos információk

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata a www.koronascukor.hu honlapról elérhető www.koronascukorovi.hu oldalon érhető el.

A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi info e-mail címet biztosítja a Játékosok számára: koronascukor@agrana.com, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

7. Személyes adatai kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A Szervező, valamint a Megbízott a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: név, cím, megjelölt óvoda.

A nyertesek (tartaléknyertesek) és a nyertes óvodák esetében a beküldött dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertesek neve, postázási címe, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cég (A4C Marketing Kft. 1092 Budapest, Bakáts tér 2.) dolgozza fel. Ezenkívül az adatokhoz kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda (1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) fér hozzá. Jelen Játék adatkezelője a Magyar Cukor Zrt. (1112 Budapest Budaörsi út 161.).

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a Pályázat beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,

 2. adataik feldolgozását az A4C Marketing Kft. végzi,

 3. a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;

 4. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és Megbízott a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2018. március 31-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra,

 5. a nyertes Játékos adatait, a nevének, kizárólag a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozhatja a www.koronascukor.hu weboldalon és a www.koronascukorovi.hu microsite-on előreláthatólag 2017. december 10-ig..

 6. a nyeremény átadásáról készült kép-, hang- és filmfelvétel akár teljes egészét, akár részleteit a Szervező reklám céljából felhasználhatja, idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Az adatkezelő a Játékosok személyes adatait (név, lakcím) addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adattulajdonos az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt a Szervező címére küldött postai levélben vagy a koronascukor@agrana.com email címen.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

8. A Játékból mindvégig ki vannak zárva:

a., Szervező, azaz a Magyar Cukor Zrt. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti meghatározott közeli hozzátartozói;

b.) a Megbízott, azaz a A4C Marketing Kft., vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti meghatározott közeli hozzátartozói;

c.) egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő személyek és azok Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti meghatározott közeli hozzátartozói.

9. További információ
A Játékban beérkezett Pályázatokat a Megbízott, a Játék lebonyolítását követően legkésőbb 2018. március 31-ig megsemmisíti.

A Szervező jelen Játékkal kapcsolatosan meghozott döntéseivel szemben és a Játék lebonyolításával kapcsolatban a jogi út kizárt.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

A Játékosok nyereményeivel kapcsolatosan felmerülő adó és járulékfizetési kötelezettségeket a Szervező vállalja.
Az Óvodák nyereményei után a Szervező és a nyertes óvodák is a vonatkozó adójogszabályok szerint tesznek eleget adókötelezettségüknek.

A Szervező a közjegyző által hitelesített sorsolás lebonyolítását követően jogosult megvizsgálni, hogy a jelen Játékszabály 8. pontjában meghatározott kritériumoknak megfelelnek-e a nyertesek.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám/e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által tulajdonolt telefonszámot/e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon/e-mail cím használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja.

A Játék szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Játék használata során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az életben, testi épségben és egészségben sérülésekért, illetőleg szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget.

A kommunikációs anyagokon felhasznált nyereményfotók csak illusztrációk!

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem Szervező, sem Megbízott, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertesek ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A Szervező fenntartja magának a jogot a Játékszabály megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a www.koronascukor.hu weboldalon és a www.koronascukorovi.hu microsite-on értesülhetnek.

Budapest, 2017.09.04.

Magyar Cukor Zrt.
Szervező

Játékszabály letöltése